Życiorys

CV Paweł Wład. Kowalski

Urodzony w 1953r w Poznaniu.

W trakcie nauki szkolnej w I LO w Elblągu w roku 1971 zdobywa I Nagrodę w konkursie malarskim p.n. "Piękno i zabytki ziemi gdańskiej" zorganizowanym przez Muzeum Pomorskie w Gdańsku.

W latach 1972-77 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Działał w organizacjach studenckich, był aktywnym członkiem OSSA. Za pracę dyplomową  p.t. "Gminny ośrodek usługowy w systemie osadnictwa wiejskiego" uzyskał I Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową w kraju w roku akad. 1976/77, I Nagrodę Wojewody Gdańskiego oraz Dyplom Honorowy Wydziału Architektury za najlepszy dyplom roku.

Odbył staż zawodowy w biurach projektowych:

1977-78 BPBBO "Miastoprojekt" Gdańsk, gdzie projektował architekturę mieszkaniową budownictwa wielorodzinnego i m.in. osiedlowe ośrodki usługowe w zespole kierowanym przez arch. Romana Hordyńskiego i dalej, pod jego kierunkiem, w latach 1978-80 pracując w ZPiUI "Inwestprojekt" -Sopot w Pracowni Projektowej Pasma Gdańsk Południe był współautorem planu ogólnego Gdańska Południe, planów miejscowych szczegółowych dzielnic mieszkaniowych oraz, na indywidualne zlecenie, opracował stany rozwoju miasta Gdańska Południe w oparciu o autorskie koncepcje architektury organicznej. Koncepcja ta została następnie rozwinięta w pracy „Gra w miasto” przygotowanej i zaprezentowanej w 1989 roku na międzynarodowym seminarium „Wyspa Spichrzów” w Gdańsku.

Po odbyciu rocznej praktyki budowlanej, pracując na budowie jako brygadzista-majster budowlany, uzyskał uprawnienia projektowo - budowlane i od roku 1981 do 1983 odbywał praktykę zawodową na stanowisku projektanta w pracowni architektonicznej ZPiUI "Inwestprojekt" - Sopot.

Równocześnie od roku 1977, pracował w zespołach architektów i rzeźbiarzy przy projektowaniu z dziedziny plastyki architektonicznej, kształtowania terenów otwartych, rekreacji i humanizacji osiedli mieszkaniowych.

Od 1982 do 1996 roku prowadził praktykę zawodową w Pracowni Autorskiej "Kowalski - Rąbalski" w ramach Zespołu Autorskich Pracowni Architektonicznych - ZAPA - Spółdzielni Pracy Twórczej w Gdańsku.

W 1985 roku, na wniosek Stowarzyszenia Architektów Polskich, uzyskuje Prawa Twórcy nadane przez Ministra Kultury i Sztuki - jest wtedy najmłodszym architektem twórcą w kraju. Projektuje indywidualnie i w zespołach autorskich w zakresie: -architektury mieszkaniowej (domy jednorodzinne - projekty indywidualne oraz ofertowe m.in. domy rolników dla regionu Żuław, domy Spółdzielni Murator, domy wielorodzinne, małe zespoły zabudowy mieszkaniowej, osiedla mieszkaniowe, dzielnice, domy i układy zabudowy ekologicznej, etc...) architektury obiektów użyteczności publicznej - obiektów kultury (Teatr Lalek) - obiektów rekreacji i sportu (domy i ośrodki wypoczynkowe), handlu, rzemiosła etc.., - architektury wiejskiej (obiekty produkcji rolniczej, domy rolników, etc...) - przebudowy i rozbudowy istniejących budynków, w tym obiektów zabytkowych. W latach 2002 – 2006 osobiście jako generalny projektant i firma pełni obowiązki Inżyniera Kontraktu prowadząc budowę Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni finansowanego z funduszu Phare 2003.

Od 1987 roku projektuje z użyciem współczesnych technik komputerowych. Jest autorem standardu komputerowego programu DYBY - aplikacji programu AutoCAD. Zajmuje się również architekturą wnętrz, ma w dorobku projekty i realizacje scenograficzne (Opera Leśna w Sopocie), oraz w zakresie grafiki użytkowej. Ma realizacje projektów osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych i jednorodzinnych, różnorodnych typów domów jednorodzinnych i letniskowych, obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych.

W 1989 roku jest współzałożycielem firmy "W.M. - Pracownia Projektowania Miasta" Spółka z o.o. w Gdańsku, która powstała jako interdyscyplinarny zespół architektów, urbanistów, geodetów i informatyków do opracowywania nowoczesnej informacji o terenie wspomagającej zarządzanie na obszarze gminy miejskiej i wiejskiej. Zostaje Prezesem Zarządu - Dyrektorem firmy "W.M.", w której prowadzi dalej praktykę projektową w oparciu o techniki komputerowe.

W 1991 roku Pracownia "W.M." otrzymuje status Autoryzowanego Dealera AutoCAD’a - oprogramowania firmy Autodesk Ltd.

W 1994 roku z pracowni wydzielone zostają dwie firmy W.M. ProCAD Studio Sp z o.o. oraz W.M. Centrum CAD SC, gdzie w obu firmach zostaje zastępcą prezesa.

W 1995 roku jest współzałożycielem i wspólnikiem „InVest Team Ltd”, oraz zostaje członkiem trzyosobowego Dyrektoriatu stowarzyszenia „Klubu Kapitału Polskiego w Gdańsku”.

W 1998 roku wraz z wydawnictwem murator jest współzałożycielem firmy W.M. Murator Projekt Sp z o.o. w Gdańsku.

W 2002 roku zakłada firmę „KOWALSKI architekci” Sp z o.o. w Gdyni.

W 2009 roku staje się współzałożycielem i Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego.

W 1980r. współdziała przy zakładaniu pierwszych struktur NSZZ „solidarność” w ZPiUI „Inwestprojekt” Sopot i jego ramienia współpracuje przy zakładaniu struktur krajowych porozumienia biur projektowych.  W 1994 roku wstępuje do Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR) w Gdańsku. W 1995 roku jest współzałożycielem Regionalnej Konwencji Partii Republikanie w Gdańsku zostając członkiem Rady Konwentu do 1996 roku.

W roku akademickim 1993-94, 1994-95 prowadzi wykłady i ćwiczenia „Projektowanie komputerowe” w Inst. Architektury Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej.

Projektuje domy dostępne, buduje domy modelowe wydawnictwa murator, tworzy standard muratora dla projektów gotowych do katalogu „Dom dla Kowalskich”. Od 2002 roku tworzy autorski katalog projektów gotowych „Dom Piękny i Prosty”.

Jest uczestnikiem wielu konkursów SARP -otwartych i zamkniętych: architektonicznych, urbanistycznych i rzeźbiarskich, w których uzyskał nagrody i wyróżnienia (indywidualne i w zespołach).

Ważniejsze realizacje to - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (Phare 2003), Centra Handlu: "Makro" firmy "Makro Cash & Carry", osiedla: "Kiełpino", "Kaczeniec", "Murator", "Orle Gniazdo", "Zielony Gród", „Słoneczne Gniazdo”, domy modelowe MURATOR w Białołęce i Józefosławiu pod Warszawą, Kaplica z plebanią p.w. O. Pio w Zamościu, plebania z kaplicą w Marzęcinie, Sklep Jubiler na ul. Mariackiej w Gdańsku, Przedszkole i Dom Zakonny Sióstr Anielanek od Św. Pawła w Gdyni, „Miedzuch” – dom dwurodzinny w Gdańsku, wirtualne miasto „zobaczdom”, komputerowa „Gra w Miasto” polegająca na symulacji rozwoju urbanistycznego i stany rozwoju miasta w oparciu o autorskie koncepcje architektury i urbanistyki.

Obok działalności projektowej zajmuje się teorią i krytyką architektoniczną, popularyzacją architektury i poradnictwem budowlano -architektonicznym, opublikuje szereg autorskich prac projektowych, oraz artykuły problemowe w czasopismach profesjonalnych i w prasie codziennej.

Od 1985 r do 1990 r był członkiem redakcji poradnika „Murator" w Warszawie.

Brał i bierze czynny udział w szeregu krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach problemowo - projektowych i naukowych. Zagadnienia współczesnej architektury regionalnej, problemy kulturowe rozwiązań architektonicznych oraz związane ze środowiskiem naturalnym w ujęciu teoretyczno filozoficznym jak i praktyki budowlanej, standardów i norm, stanowią główne tematy zainteresowania.

Za ważne w swoim życiorysie uważa wystąpienie i prezentację projektu domu - „The Afordable Home in Poland” dokonane na „The Builders’ Shaw” - 50th Annual Convention & Exposition NAHB (National Association of Home Builders) w 1994roku w Las Vegas Convention Center, Nevada USA oraz prezentację dorobku i rozwijanie idei polskiej awangardy okresu międzywojennego Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego i na ich bazie autorskie tworzenie architektonicznej idei złotego podziału w przestrzeni 5D – x, y, z + ruch + czas (pamięć).

Od 1977 roku jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP, współzałożycielem okręgowej struktury Izby Architektów, był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich -TUP, oraz w latach 1985-89 członkiem International Organization of Scenographers, Theatre Architects,and Technicians (UNESCO) - Polskie Centrum OISTAT.

W 1987r został wybrany sędzią kolegialnym SARP, w 1991 roku zostaje Prezesem Oddziału SARP "Wybrzeże" ds. Twórczości. Za osiągnięcia zawodowe i prace społeczną w SARP odznaczony w 1987 r. brązowym krzyżem zasługi. W roku 1988/89 jest członkiem Komisji Mieszkaniowej Zarządu Głównego SARP i Komisji Dom 2000 Ministerstwa Budownictwa. W roku 2012 zostaje ponownie wybrany do Zarządu Oddziału SARP „Wybrzeże”, zostaje delegatem na zjazdy krajowe.

W 1992 roku zostaje współzałożycielem edukacyjno – szkolnego Stowarzyszenia Szkoły „Gedanensis” w Gdańsku. W okresie 1992-93 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia, a od 1995 roku zostaje jego Przewodniczącym.

Firma WM ProCAD Studio, działając pod jego współkierownictwem, uzyskuje od firmy Autodesk tytuł najlepszej firmy „Systems Center of the 2000 year” z terenu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Za rok 2001 uzyskuje nominację do tej nagrody będąc najlepszą firmą w ramach sieci Autodesk na terenie Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki.

W 2002 roku zostaje wybrany do Rady Okręgowej Pomorskiej Izby Architektów w Gdańsku. Pełni funkcje przewodniczącego komisji ds. ubezpieczeń i kontaktów z samorządami.

W 2003 roku zakłada firmę FITOSTAR, która zajmuje się propagowaniem produktów na bazie syberyjskiej rośliny leczniczej z rodzaju adaptogenu – Leuzei Rhaponticum carthamoides. Na jej bazie wdraża produkcję suplementu diety pod nazwą „Rapontik”.

W 2014 roku zostaje powołany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego a Gdańsku w zakresie projektowania architektoniczno - budowlanego, wyceny prac projektowych oraz z zakresu praw autorskich i pokrewnych w architekturze i urbanistyce.

W 2015 roku decyzją Prezydenta Miasta Gdańska zostaje powołany na członka Rady Studium Rozwoju miasta. 

Hobby to architektura, teoria sztuki - filozofia, publicystyka, fotografia, jest melomanem – audiofilem.

Żonaty z Katarzyną Jacobson - Kowalską (mgr inż. architekt)

Synowie:

Kacper Kowalski (mgr inż. architekt, wykonuje zawód fotografika)

Hubert Kowalski (mgr inż. architekt, uprawniony architekt - projektant)

Dominik Kowalski (mgr - absolwent TiR AWiFS w Gdańsku)